×

Meddelande: Golfway använder cookies för att förbättra din webbupplevelse.

Integritetspolicy

 

Inledning

Tack för att du har valt att besöka golfway.se och ett extra stort tack för att du tar dig tid att noggrant läsa igenom denna integritetspolicy. Vi värnar om din integritet och är därför mycket försiktiga när vi behandlar dina personuppgifter. På den här sidan kan du läsa om hur vi samlar in, delar och använder dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Det är viktigt att du tar del av informationen och om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.

Vi vill börja med att i en kort sammanfattning förklara varför vi har skapat denna policy. Vårt grundläggande mål är att på ett tydligt och lättläst vis

 • förklara vilken roll som Du och Vi har i detta sammanhang
 • förklara hur vi använder den information som du delar med oss för att vi ska kunna leverera och
 • fortsätta utveckla engagerande digitala miljöer för svenska företag;
 • säkerställa att du förstår vilken information vi samlar in och vad vi faktiskt gör med den;
 • visa hur vi arbetar för att skydda dina rättigheter och din integritet.

Personuppgiftsansvarig och insamlande av data

Golfway AB
Lottelias Väg 20
51350 Sparsör

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig: info@golfway.se 

Dataskyddsförordningen GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla den 25 maj och ersätter den svenska personuppgiftslagen. Även om mycket är sig likt ställs det nu högre krav på hur företag samlar in och behandlar dina personuppgifter.

Vad är en personuppgift?

All information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet är personuppgifter. Även foton och ljudupptagningar på individer kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

För vad gäller policyn?

Denna integritetspolicy reglerar hur Golfway samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna leverera och fortsätta utveckla våra tjänster.

Vad innebär det att vara Personuppgiftsansvarig?

Personuppgiftsansvarig är en fysisk eller juridisk person eller annat organ som bestämmer ändamålet och medlen för behandlingen av personuppgifter. Ett företag är personuppgiftsansvarig med avseende på personuppgifter de innehar för egen räkning om sina anställda, kunder, leverantörer och andra.

Varför får vi behandla personuppgifter?


För att det ska vara tillåtet att behandla personuppgifter måste det alltid finnas ett stöd i GDPR, en så kallad rättslig grund. En sådan rättslig grund är bl.a.

 • ett samtycke från den registrerade
 • att personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med den registrerade, exempelvis ett avtal om användande av tjänsterna
 • att fullgöra en rättslig förpliktelse, exempelvis avseende att spara uppgifter p.g.a. bokföringsskyldighet
 • att efter en intresseavvägning göra bedömningen att Golfway intresse av att behandla en personuppgift är större än den registrerades intresse av skydd för densamma.

Golfway behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vår främsta grund för att behandla dina personuppgifter är att det är nödvändigt för att fullgöra vårt avtal med dig angående användning av våra tjänster.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

I den här delen av vår policy vill vi ge dig några exempel på hur vi hanterar personuppgifter för att garantera att vi kontinuerligt levererar en hög servicenivå och god kvalitet avseende våra uppdrag.

– När du kommunicerar med oss –

Du kan välja att kommunicera med oss på flertalet sätt, bland annat genom våra konton i sociala medier eller med vår kundtjänst via samtal eller epost.
När du kommunicerar med oss så hanterar vi följande uppgifter som du själv lämnar till oss:

 • Ditt namn och kontaktinformation (telefonnummer, epost)
 • Information om din fråga, synpunkt eller ärende

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Besvara dina frågor och hantera ditt ärende, exempelvis genom att avhjälpa fel och hantera klagomål
 • Förbättra våra tjänster och den information som vi kommunicerar via våra olika kanaler

Rättslig grund för hanteringen: 

Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i vårt och ditt berättigade intresse av att hantera ärendet (intresseavvägning).

– När du besöker vår webbsida –

När du besöker vår hemsida hanterar vi:

 • Uppgifter om hur du integrerar med och använder vår hemsida
 • Information om dina besök på vår hemsida, genom så kallade cookies.

För mer information om hur vi använder cookies, se https://www.golfway.se/cookiepolicy

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Tillhandahålla våra digitala tjänster
 • Ge dig support när du har upplever olika typer av tekniska problem
 • Underhålla, testa och förbättra våra digitala tjänster
 • Upptäcka och förhindra säkerhetsangrepp, t ex virusattacker

Rättslig grund för hanteringen:

Vi hanterar dina personuppgifter med stöd av intresseavvägning för våra berättigade intressen att underhålla, testa och förbättra våra digitala tjänster.

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas endast under den period som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna integritetspolicy. Golfway kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Golfways rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

Våra åtgärder för att skydda dina personuppgifter

Vi på Golfway har säkerställt att vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust, missbruk och obehörig åtkomst.

För att tekniskt sett tillförsäkra att personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder vi oss av digitala miljöer som är skyddade från intrång med hjälp av exempelvis kryptering och lösenordsskydd.

När delar vi med oss av personuppgifter?

Golfway kommer inte att sälja, lämna ut eller sprida personuppgifter till tredje part, med undantag för vad som anges i denna integritetspolicy. Inom ramen för tjänsterna kan personuppgifter lämnas vidare till exempelvis underleverantörer och samarbetspartners, om det är nödvändigt för utförandet och tillhandahållandet av företagets tjänster. För de fall att vi väljer att dela med oss av personuppgifter ingår vi ett s.k. personuppgiftsbiträdesavtal för att säkerställa att mottagaren av personuppgifterna behandlar dessa uppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning samt att mottagaren har vidtagit nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder enligt GDPR för att på ett tillfredställande sätt kunna skydda den registrerades rättigheter och friheter.

Vidare kan vi lämna ut personuppgifter om vi är skyldiga till det enligt gällande lag, domstolsbeslut eller om sådant utlämnande annars är nödvändigt för att medverka till en rättslig utredning.

Dina rättigheter

Golfway ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Golfway kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du har rätt att av begära tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period.

Du har rätt till rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

Du har rätt till radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter, till följd av exempelvis gällande bokförings- och skattelagstiftning.

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

Om du inte vill att behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att antingen avregistrera dig direkt i varje specifikt epostmeddelande, alternativt skicka ett mail till info@golfway.se. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina personuppgifter har du också möjlighet att anmäla vår behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen. För smidig och effektiv hantering rekommenderar vi dock att du i första hand hör av dig till oss så att vi kan hjälpa dig med eventuella frågor och funderingar.

Ändringar i denna policy

Golfway förbehåller sig rätten att revidera denna integritetspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av integritetspolicyn. Om vi gör några ändringar i integritetspolicyn kommer vi att publicera dessa ändringar på denna webbplats. Du rekommenderas därför att läsa denna integritetspolicy regelbundet för att uppmärksamma eventuella ändringar.

Kontakt

Golfway AB  är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Om du vill ha vidare information om hur dina personuppgifter behandlas eller vill använda dig av någon av dina rättigheter, vänligen kontakta oss via e-post. Var vänlig och inkludera namn, adress och e-post i meddelandet. 

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig: info@golfway.se

Denna integritetspolicy reviderades senast 2018-06-14.